தயாரிப்புகள்

தà¯à®à¯à® பà¯à®à¯à®à¯à®à®³à¯

தà¯à®à¯à® பà¯à®à¯à®à¯à®à®³à¯


பல வà®à¯à®¯à®¾à®© பà¯à®°à¯à®à¯à® ®®®®³® ®³à¯à®³à®©, à®à®µà¯ à®à®´à¯®®à¯à®à®¾à® ®¿à®à¯à®à¯à®¯à®³à®¿à®à¯à®à®ªà¯à®ªà®à®¯¯ வà¯à®³à®¿à®ªà¯à®ªà¯à®±à®¤à¯à®¤à¯ à®à® ®®®õ à¯à®à¯à®µà®¤à®±à¯à®à¯ à®à®±à¯à®±à®µà¯à®ªà¯à®à¯à®à¯à®à®³à¯ : மரமà¯, à®à®²à¯à®®à®¿à®©à®¿à®®¯à , à®à¯à®¯à¯à®¯à®ªà¯à®ªà®à¯à® à®à® ° ¯, தà¯à®°à¯à®ªà¯à®ªà®¿à®à®¿à®à¯à®à®¾à® à®à¯, பிà®à®¿à®©à¯


வà¯à®³à®¿à®ªà¯à®ªà¯à®± பà¯à®à¯à®à¯  ® ©à¯ வà®à¯à®à®³à¯
à®à®©à¯à®¤à¯à®¤à¯ வà¯à®³à®¿à®ªà¯à®ªà¯  ®®ªà¯ ® à¯à®à¯ தளபாà®à®à¯à®à®³à¯ à® ®®®à ¾à®¤à®¿à®°à®¿à®¯à®¾à® à®à¯à®¯à¯à®¯à®ªî¯à® à®²à¯à®²à¯. à®à®£à¯à®®à¯à®¯à®¿à®²à¯, பலà¯à®µà¯à®± ளிபà¯à®ªà¯à®± à®à®°à¯à®à¯à®à¯à® ®®®® ளà¯à®³à®©à®ªà¯à®à¯à®à¯à®à®³à¯à®¤à¯à®°à¯à®µà¯ à®à¯à®¯à¯à®¯. à®à®à¯à®à®³à¯à®à¯à®à®¾à®© à®à®°à®¿à®¯à®¾© ¤à¯à®¤à¯ தà¯à®°à¯à®¨à¯à®¤à¯à®à¯à®ªà¤ à¯, நà¯à®à¯à®à®³à¯ தà¯à®à¯à®®à¯ à®® ¯à®²à¯à®ªà®¾à®à¯à®à¯à®ªà¯ பà¯à®°à®¿à ®®¿à® à®à¯à®³à¯à®µà®¤à¯ மறà¯à®±à¯à®®à¯ à® ¯ ®à®³à¯ தனிபà¯à®ªà®à¯à® பா஠ ®®¯ ௠à®à®°à¯à®¤à¯à®¤à®¿à®²à¯ à®à¯à®³à¯à®®à¯à®µ ®à®à®¿à®¯à®µà¯ à®à®à®à¯à®à¯à®®à¯.

YINMINGOUTDOOR à®à®²à®¿à®°à¯à®¨à¯à®¤à¯® பà¯à®± பà¯à®à¯à®à¯ விரà¯à®ªà®¯®® à®à®³à¯à®à¯ à®à®°à¯à®¤à¯à®¤à®¿à®²à¯³ ஠௮ ள வà¯à®£à¯à®à¯à®®à¯:

வà¯à®³à®¿à®ªà¯à®ªà¯à®± à®à®¾à®ªà¯à®ªà®  à¯ ®ªà¯à®à¯à®à¯
வà¯à®³à®¿à®¯à®¿à®²à¯ à®à®°à¯ à®à®¿à®±à® à®¤ ணவ௠à®à®à¯à®à¯à®³à¯à®µà®¤à¯ வம® à¯à®à¯à®¯à®¿à®©à¯ à®®à®à®¿à®´à¯à®à¯à®à® ¯à®¾à®© à®à®©à¯à®ªà®à¯à®à®³à®¿à®²à¯ à®à®±©®®¯ ¾à®à¯à®®à¯. வà¯à®³à®¿à®ªà¯à®ªà¯à®± à®à¯à®©à®¿à®à¯ ®¿à®à¯ ¯à®à¯ à®à®²à¯à®²à®¤à¯ à®à®°à®£à¯à®à¯ ® à®à®³à¯ à®à¯à®à¯à®®à¯à®ªà®¤à¯à®¤à®¿à®© ® ®à¯à®à¯à®®à¯ நணà¯à®ªà®°à¯à®à®³à¯à®® à¯à®®à¯ à®à®à¯à®à®³à¯ வà¯à®³à®¿à®ªà±®¯ à®à¯à®©à®¿à®à¯ à®à¯à®ªà®¿à®³à¯à®à¯ à® à± ¯à®±à®¿ நிறà¯à®¯ à®à®à®¤à¯à®¤à¯ வ வாà®à¯à®à¯à®à®¿à®±à®¤à¯.

à®à®¾à®°à¯à®à®©à¯ பà¯à®à¯à®à¯
x

வà¯à®³à®¿à®ªà¯à®ªà¯à®± பà¯à®à¯à®²à¯ à¯ à®à¯à®à¯
தà¯à®à¯à®à®®à¯à®ªà¯à®à¯à®à¯à®à®³à¯x


மர வà¯à®³à®¿à®ªà¯à®ªà¯à®± பà¯à®à¯à®
à®à®°à¯ à®à¯à®à®¾à®©, வà¯à®¯à®¿à®²à®³ à® ¨à ல௠à®à®à¯à®à®¾à®°à¯à®¨à¯à®¤à¯. வà¯à®à¯ மிà®à®µà¯à®®à¯ ®¯à®¾à®© பாணியà¯à®¯à¯à®®à¯ நà¯à® à¯à®¤à¯® à¯à®à¯à®à®¿à®±à®¤à¯. à®à¯à®²à®£à¯à®à¯à®à®³à¯ பயனà¯à® ®®®®®® à¯à®¤à®ªà¯à®ªà®à®¾à®µà®¿à®à¯à®à®¾à®²à¯, à®à¯à®à¯à®à®³à¯ à®à®¾à®²à®ªà¯à®ªà¯àபà¯à®¿à® ல௠à®à®°à¯ பாà®à¯à®à®¿à®©à®¾à®µà¯  ¾ ¯à®±à®¿à®©à¯ வà¯à®³à®¿à®ªà¯à®ªà®¾à®à¯à ®®ï ®à®±à¯à®ªà®à¯à®®à¯ à®®à¯à®²à¯à®²à®¿à® ®® ®à¯) à®à®¾à®£à¯à®ªà®¿à®à¯à®à¯à®®à¯.

à®à®²à¯à® வà¯à®³à®¿à®ªà¯à®ªà¯à®± ப஠ ®¯ 
x

விà®à¯à®à®°à¯ வà¯à®³à®¿à®ªà¯à®ªà¯  ®®ªà¯  ®± à¯à®à¯
மரம௠à®à®²à¯à®²à®¤à¯ à®à®²à¯à® à® ®ï பரபà¯à®ªà¯à®à®³à¯à®à®©à¯ à®à®ªà¯à®®¯êê à®®à¯à®ªà¯à®¤à¯ தà¯à®¯ பà¯à®à¯à®à® ¯ à®à®©à¯à®©à¯à®®à¯ à®à¯à®à¯à®à®®à¯ à®ä ®¿à®à®®à®¾à® à®à¯à®à¯à®à¯à®à®¿à®©à¯à®®, à®à®¤à¯ மிà®à®µà¯à®®à¯ வà®à®¤î®¿à® à®°à¯à®à¯à®à¯ à®à®©à¯à®ªà®µà®¤à¯à®¤à¯ à®à¯à®à®¿à®±à®¤à¯.


வà¯à®³à®¿à®ªà¯à®ªà¯à®± பà¯à®à¯à®à¯ ¯®®à¯ µà®³à®µà¯ à®à®¾à®²à®®à¯ ¯à®à¯à®®à¯?
x

வà¯à®³à®¿à®ªà¯à®ªà¯à®± பà¯à®à¯à®à¯ ® ® ®ªà¯à®ªà® வà¯à®£à¯à®à¯à®®à®¾?
à®à®à¯à®à®³à¯ வà¯à®³à®¿à®ªà¯à®ªà¯à®  ®¯ à®à¯ à®®à¯à®à®¿ வà¯à®à¯à® வà¯à®£à®¿ ய à®à®µà®à®¿à®¯à®®®¿à®²à¯à®²à¯, à®à®°àª ®¿à®©à¯à®®à¯, நà¯à®à¯à®à®³à¯ à®à¯à®¯à¯ ால௠à®à®¤à¯ à®à®¤à®©à¯ à®à®¯à¯®à®¯ ¯à®à®¿à®à¯à®à¯à®®à¯.
View as  
 
  • உயர்தர YMOUTDOOR சீனா உற்பத்தியாளர் இரட்டை சறுக்கு நாற்காலி உங்கள் சொந்த வீட்டு முற்றத்தில் அதே திருப்தியான பூங்கா உணர்வை நீங்கள் பெறலாம். தொழிற்சாலை விலையுடன் கூடிய மைய அட்டவணையுடன் கூடிய இரட்டை இருக்கை கிளைடர் பெஞ்ச், நீங்கள் எப்போதும் விரும்பும் சரியான பழுப்பு நிறத்தைப் பெறுவதற்கு பூல் பக்கத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்றது அல்லது மதியம் புத்தகம் படிப்பதற்கோ அல்லது ஓய்வெடுப்பதற்கோ. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, இந்த மாடல் இருக்கைகள் இரண்டு, எனவே சூரியனில் இரட்டை வேடிக்கையான நாளுக்கு நண்பரை அழைக்கவும்.

  • YMOUTDOOR இன் தோட்ட பெஞ்ச் நீடித்த தூள் பூசப்பட்ட இரும்பு மற்றும் அதிக வலிமை கொண்ட துரு எதிர்ப்பு பெயிண்டிங் சிகிச்சையால் ஆனது, இது தொழிற்சாலை மொத்த விலையில் 2-3 பேர் உட்காரக்கூடிய 500 பவுண்ட் திறன் கொண்டது. வெளிப்புற தோட்டம், பால்கனி, உள் முற்றம், தாழ்வாரம் மற்றும் பூங்காக்கள், நுழைவாயில், புல்வெளி, சாலையோரங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல ஆபரணம் மற்றும் நடைமுறை பெஞ்ச் ஆகும். வெளிப்புற காஸ்ட் அயர்ன் கார்டன் பெஞ்ச் டேபிள் தனித்துவமான பேக்ரெஸ்ட், இருக்கை மற்றும் ஹேண்ட்ரெயில்களின் வளைவு வடிவமைப்பு உடல் வடிவத்திற்கு முற்றிலும் பொருந்துகிறது, அதை வசதியாகவும் கவர்ச்சியாகவும் ஆக்குகிறது. YMOUTDOOR சீனா உற்பத்தியாளரின் முக்கிய நோக்கம் "எங்கள் தயாரிப்பு மற்றும் சேவையின் சிறந்த தரம்" ஆகும். உங்களுக்கு சிறந்த ஷாப்பிங் அனுபவத்தை வழங்க நாங்கள் போராடுகிறோம். உங்களுக்கு ஏதேனும் கவலைகள் அல்லது கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க எங்கள் வாடிக்கையாளர் குழு 24 மணிநேரமும் எங்கள் தயாரிப்புக்கு பின்னால் நிற்கிறது, மிகவும் திருப்திகரமான தீர்வை திறம்பட மற்றும் உடனடியாக உங்களுக்கு உதவுகிறது.

  • YMOUTDOOR உற்பத்தியாளரின் இந்த இரட்டை ஸ்டீல் வெளிப்புற கிளைடரில் நண்பருடன் சௌகரியமாக சறுக்கவும். தொழிற்சாலை விலையுடன் கூடிய 2 நபர்களின் வெளிப்புற கிளைடர் ராக்கர் நாற்காலி, எனவே வெயிலில் இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சியான நாளுக்காக ஒரு நண்பரை அழைக்கவும். நீங்கள் எப்போதும் விரும்பும் சுவையான உணவைப் பெறுவதற்கு அல்லது மதியம் நிதானமாகச் செலவழிக்க எந்த நிழலான பகுதியிலும் பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்றது. விரைவாக உலர்த்தும் கண்ணி துணி நீடித்து நிலைத்திருப்பதற்காக நெய்யப்பட்டிருக்கிறது மற்றும் உறுதியான எஃகு சட்டகம் நீங்கள் உட்காரும்போது வசதியாகவும் நிலையானதாகவும் உணரவைக்கும். அதன் உறுதியான ராக்கிங் சட்டத்துடன், இந்த நாற்காலி நீங்கள் பயன்படுத்தும் ஒவ்வொரு முறையும் ஆறுதலான ஓய்வை அழைக்கிறது.

 1 
சீனாவில் தயாரிக்கப்பட்ட சமீபத்திய விற்பனை தà¯à®à¯à® பà¯à®à¯à®à¯à®à®³à¯ புதியது மற்றும் மேம்பட்டது மட்டுமல்ல, நீடித்தது மற்றும் எளிதில் பராமரிக்கக்கூடியது. Yingmin ஒரு தொழில்முறை சீனா தà¯à®à¯à® பà¯à®à¯à®à¯à®à®³à¯ உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் சப்ளையர்கள் மற்றும் எங்களிடம் எங்கள் சொந்த பிராண்டுகள் உள்ளன. எங்களின் உயர்தர தà¯à®à¯à® பà¯à®à¯à®à¯à®à®³à¯ மலிவானது மட்டுமல்ல, கம்பீரமான, ஃபேஷன் மற்றும் ஆடம்பரமான வடிவமைப்புகளையும் கொண்டுள்ளது. உங்களுக்கு நிறைய தேவைப்பட்டால், நீங்கள் மொத்தமாக விற்கலாம். எங்கள் தயாரிப்புகள் கையிருப்பில் உள்ளன. கூடுதலாக, நாங்கள் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட சேவைகளை ஆதரிப்பது மட்டுமல்லாமல், விலை பட்டியல்கள் மற்றும் மேற்கோள்களையும் வழங்குகிறோம். எங்கள் தொழிற்சாலையிலிருந்து நீங்கள் நம்பிக்கையுடன் தள்ளுபடி தயாரிப்புகளை வாங்கலாம். மொத்த மற்றும் இலவச மாதிரிகளை நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம். எங்களிடமிருந்து குறைந்த விலையில் எங்கள் தயாரிப்புகளை வாங்க வரவேற்கிறோம். எங்கள் தயாரிப்புகள் பல்வேறு பயன்பாடுகளை சந்திக்க முடியும், தேவைப்பட்டால், நீங்கள் ஆன்லைனில் தயாரிப்பு பற்றி தொடர்பு கொள்ளலாம். சிறந்த எதிர்காலத்தையும் பரஸ்பர நன்மையையும் உருவாக்க ஒருவருக்கொருவர் ஒத்துழைப்போம்.